- Algemene Voorwaarden -

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt Bons&Bons V.O.F., gevestigd op 'd Hondecoeterstraat 39, 8932 DP te Leeuwarden aangeduid als Bons&Bons.

1.2 Iedereen die een bestelling via de webwinkel van Bons&Bons plaatst, zal in deze voorwaarden worden aangeduid als klant.

1.3 Op alle aanbiedingen van Bons&Bons zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Bons&Bons.

1.4 Naast deze algemene voorwaarden kan Bons&Bons aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie.De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.5 De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijde boven die van de klant ongeacht of de voorwaarden van de klant in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Bons&Bons.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod van Bons&Bons op Internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van uw bestelling, via een daartoe automatisch gegenereerd bestelformulier welke electronisch naar ons verstuurd zal worden. U krijgt na een controle door ons een bevestigings-email met daarbij een overzicht van de bestelling en betaal gerelateerde gegevens.

2.2 Bons&Bons heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren. De klant zal hierover per email worden geinformeerd.


Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Alle op de website Bons&Bons vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan.

3.2 Alle artikelen op www.bonsbons.nl vallen onder het OP=OP principe.  Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de actuele artikel-voorraad, welke de webwinkel weergeeft tijdens een bezoek aan Bons&Bons. 

3.3 Bons&Bons zullen al het mogelijke doen om op de internetsite www.bonsbons.nl een zo actueel mogelijke voorraad weer te geven. Echter zullen voorraden op www.bonsbons.nl nimmer absoluut zijn.

3.4 Bons&Bons behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Artikelprijzen op alle artikel-pagina's van www.bonsbons.nl zijn inclusief BTW. en zonder Verzendkosten

4.2 Voor de artikelen op www.bonsbons.nl worden de prijzen zoals vermeld in de webwinkel gehanteerd, echter onder voorbehoud van type of drukfouten. Bons&Bons heeft het recht, voor levering de klant te informeren wanneer dit het geval is.

4.3. In de Winkelmand en op de Overzicht van uw bestellingen-pagina binnen uw Account op www.bonsbons.nl worden de prijzen exclusief BTW weergegeven, waarbij de totale BTW apart  zichtbaar is. Omdat Bons&Bons vanwege richtlijnen van de belastingontvanger een zo transparant mogelijke administratie moet voeren, is voor deze uitwerking gekozen.

4.4 Tevens zullen in de Winkelmand en de Overzicht van uw bestellingen-pagina binnen uw Account op www.bonsbons.nl eventuele kortingen en verzendkosten zichtbaar zijn.

4.5 Een Totaalbedrag van de volledige bestelling zal eveneens zichtbaar zijn in de Winkelmand en op de Overzicht van uw bestellingen-pagina binnen uw Account op www.bonsbons.nl


Artikel 5: Afbeeldingen


5.1 Alle afbeeldingen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in deze webwinkel, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding  geven.


Artikel 6: Betaling


6.1 Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

6.2 Betaling kan plaatsvinden via overboeking vooraf op onze bankrekening, waarbij de betalingsinformatie weergegeven zal worden in het bevestigings-email welke u na controle door ons zal ontvangen.

6.3 Levering op factuur is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen nader overeengekomen is.

Artikel 7: Verzending


7.1 De producten reizen voor risico van Bons&Bons. De klant draagt het risico van de producten vanaf het ogenblik waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

7.2 De klant is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door POSTNL opgeslagen.

7.3 Wanneer de klant bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Bons&Bons.

7.4 In geval de klant de producten geweigerd heeft of ze binnen 3 weken niet heeft afgehaald van de door POSTNL op te geven opslagplaats, heeft Bons&Bons het recht u een factuur te sturen van de door Bons&Bons gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten evenals waardevermindering. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 15,-

Artikel 8: Levering


8.1 Bij betaling, middels ontvangst van het totaalbedrag van de bestelling op onze bankrekening , vindt levering plaats middels verzending van de bestelling binnen vijf werkdagen. Mocht de levertijd de vijf werkdagen overschrijden dan krijgt de klant hierover bericht met een opgave van de reden voor de vertraging.

8.2 De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

8.3 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Bons&Bons.

Artikel 9: Overmacht.


9.1 Indien Bons&Bons door overmacht niet aan haar verplichtingen ten opzichte van klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigd.

9.3 In geval van overmacht heeft klant geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Bons&Bons als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

9.4 Bons&Bons zal klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.


Artikel 10: Ontbinding

10.1 Indien de klant zijn verplichtingen ten opzichte van Bons&Bons niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, evenals indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is klant van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Bons&Bons te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

10.2 In gevallen onder 10.1 genoemd, heeft Bons&Bons het recht, zonder enige ingebrekestelling, van haar kant de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

10.3 Bons&Bons is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de klant te vorderen, evenals de geleverde producten terug te nemen.

10.4 De klant heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.


Artikel 11: Arbitrage

11.1 Op alle voorwaarden welke binnen Bons&Bons van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 Bij onoplosbaregeschillen tussen klant en Bons&Bons zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.


Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 01115422 en worden op uw verzoek toegezonden.

Top

eCommerce by CubeCart